Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Το 2007 ιδρύθηκε ο  Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΠΑ.Σ.ΔΙ.Μ.Ο.Δ), κύριο μέλημα του οποίου είναι η τακτοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΜΟΔ, η επαγγελματική προώθηση και ανέλιξη των μελών του, η προαγωγή του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του, αλλά και η δράση του σαν συμβουλευτικό όργανο για το ΤΜΟΔ καθώς έχει αμεσότερη επαφή με την αγορά εργασίας. 

Ο ΠΑ.Σ.ΔΙ.Μ.Ο.Δ. διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου μετά από  τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 17-18 Δεκεμβρίου 2011 είναι η εξής:

  • Πρόεδρος: Δίκας Γεώργιος
  • Αντιπρόεδρος: Αγγελόπουλος Βασίλης
  • Γενικός Γραμματέας: Μουρούτογλου Παναγιώτης
  • Αναπληρωτής Γραμματέας: Ευθυμίου Γεώργιος
  • Ταμίας: Δανιάς Ταξιάρχης

Επίσης, η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από 3 μέλη έχει σκοπό την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. Από  τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 17-18 Δεκεμβρίου 2011 τα μέλη της είναι τα εξής:

  • Δελασούδας Μάρκος
  • Νινίκας Γεώργιος
  • Σφυρής Ευαγγέλος

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 28, Τ.Κ. 32100
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info.pasdimod@gmail.com